Ochrana ovzduší

firma vypracuje a vede předepsanou dokumentaci a to:

základní dokumentace
•    vyhledání zdrojů znečištění
•    ohlášení stacionárních/mobilních zdrojů znečištění orgánům státní správy
•    stanovení roční výše poplatku za znečišťování ovzduší
•    deník provozní evidence zdroje znečištění
•    provozní řád pro zdroj znečištění


poradenská činnost
•    odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření,
•    komplexní poradenství v oblasti ochrany ovzduší
•    zajištění sledování úniku látek znečišťujících ovzduší (plynů, par, prachů)


školení
•    školení zaměstnanců ze zákona o ochraně ovzduší a systému prevence, výstrahy a likvidace pro případy havarijních úniků látek znečišťujících ovzduší

Zpět