Zpracování dokumentace

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
V rámci dokumentaci požární ochrany Vám zpracuji:

 • dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán, včetně grafického znázornění únikových cest
 • dokumentaci zdolávání požárů (operativní karta, operativní plán)
 • řád ohlašovny požárů, řád místa pro ohlášení požáru
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • zavedení požární knihy a vedení požární knihy
 • dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.
 • záznamy kontrolní činnosti na pracovištích

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů od výrobce, vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Zpět