Nabízíme komplexní zajištění služeb BOZP

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.


Každá pracovní činnost přináší riziko-lze jej však omezit. Zákoník práce, Živnostenský zákon a jiné předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny svoje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Navíc vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. K této povinnosti neoddělitelně patří také pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů a kontrola jejich dodržování. Za dodržování nese plnou odpovědnost statutární zástupce – zaměstnavatel.