Rostlinolékař

firma vypracuje pravidla správné praxe v ochraně rostlin a dále:

 

· odpovídá za dodržování pravidel správné praxe v ochraně rostlin

· odpovídá za dodržování pravidel pro bezpečné zacházení s přípravky s ohledem na nepříznivé vedlejší účinky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí

· zajišťuje každoročně proškolení osob, které budou přímo zacházet s přípravky, o bezpečném zacházení s přípravky; o tomto proškolení pořídí zápis a zajistí jeho uchování po dobu 3 let

· seznámí před zahájením prací s každým přípravkem ty osoby, které s ním budou přímo zacházet, s vlastnostmi a účinky tohoto přípravku a se způsoby jeho správného a bezpečného použití


pravidla časně na jaře před započetím prací

Zpět