Koordinátor BOZP na stavbách

Koordinátor BOZP a zákon

Spolu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). O činnosti a povinnostech hovoří druhá a třetí část zmíněného zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle čl. 2, § 14  zákona č. 309/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťuji:

 

Činnost koordinátora v přípravě staveb dle čl. 1, § 18 zákona č. 309/2006 Sb.,

Přípravná fáze stavby

 

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Činnost koordinátora při realizaci stavby dle čl. 2, § 18 zákona č. 309/2006 Sb.,

Fáze realizace stavby

 

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán

 

Vypracuji „Návrh smlouvy o dílo“ s uvedením všech povinností smluvních stran, stanovení ceny a termínů pro zahájení a ukončení díla.

 • Zajišťuji pravidelnou kontrolní činnost na stavbě dle velikosti stavby a množství poddodavatelů na stavbě ,
 • O výsledku kontrol pořizuji fotodokumentaci, záznam o provedené kontrole zasílám objednateli, případně zúčastněným zhotovitelům stavby
 • Zúčastňuji se kontrol Oblastní inspektorátu práce, či jiného odborného dozoru
 • Zpracuji plán BOZP dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případě ohrožení života nebo poškození zdraví fyzických osob
 • Zpracuji návrh na Oznámení o zahájení prací pro příslušný Oblastní inspektorát práce dle Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb
 • Provedu kontrolu pracovních postupů dle požadavku odst. b) § 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zpět