Kontrolní činnost

  • Vstupní audit:

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP ve společnosti je provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a na základě výstupů se zpracovávají navržená opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace BOZP.

  • Kontroly dodržování BOZP [§ 102 Zákoník práce] včetně zápisu a navržených opatření ke zlepšení závadného stavu.
  • Prověrku BOZP dle § 108 odst.5, Zákoníku práce včetně zápisu a navržených opatření k odstranění nedostatků.
  • Audity externího technika /osoby odborně způsobilé v BOZP dle § 9) zákona č.309/2006 Sb./.
  • Posuzování staveb a technologií z hlediska bezpečné práce.
  • Účast při kontrolách státních orgánů (OIP- Oblastní inspektorát práce, KHS - Krajská hygienická stanice, ...)

 

Zpět